ประชุมประเมินงานวิจัยค้าง ปีงบประมาณ 2560-2562 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย | 14 กันยายน 2563 | 09-00-17.00

          เรียน/เจริญพร อาจารย์นักวิจัยที่มีรายชื่อตามบัญชีการนําเสนอรายงานการวิจัยนี้ ขอให้ทุกท่านได้มานําเสนอรายงานการวิจัยของท่าน ที่สถาบันวิจัย พุทธศาสตร์ ชั้น G อาคารสํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

          ส่วนอาจารย์นักวิจัยที่ส่งรายงานการวิจัย ร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ขอให้ทุกท่านที่ส่งเล่มรายงานการวิจัยมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
หลังวันที่ 30 สิงหาคม ว่า หลังวันที่ 30 สิงหาคม (เพราะท่าน ผอ.ตรวจครั้งล่าสุด วันที่ 30 สิงหาคม ผมส่งในไลน์กลุ่มแล้ว) ขอให้ท่านรอตรวจผ่านระบบออนไลน์ แทนการ เดินทางมานําเสนอด้วยตัวเองที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
เพราะถือว่าท่านเดินทางมานําเสนอรายงานไปครบ 2 ครั้งแล้ว

ลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ -> https://meet.google.com/tvp-jbgc-cif

บัญชีตรวจงานวิจัย 14 ก.ย.63

Loading

Scroll to Top