พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เข้ารับการถวายโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับการถวายโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “ศิษย์เก่าดีเด่น” ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม จาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องประชุม 5209 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีท่าน ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าดีเด่น นักศึกษาดีเด่น แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง