ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมเวทีวิจัยชุมชน วัดนาทวี จ.สงขลา

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนารูปแบบและกระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของคณะสงฆ์:กรณีศึกษาพื้นที่ต้นแแบบการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระสงฆ์๘ จังหวัด” ได้ลงพื้นที่จัดเวทีประชาคมเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ณ วัดนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งมีพระอาจารย์ภัตร์ อริโย เป็นเจ้าอาวาสนักพัฒนาที่มีความโดดเด่นในการสร้างสังคมแห่งสันติสุขบนพื้นที่อันมีความแตกทางด้านศาสนา ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับความเคารพศรัทธาทั้จากชาวไทยพุทธและมุสลิม และมีโครงการต่างๆมากมายที่เน้นช่วยเหลือชุมชนชาวไทยพุทธและมุสลิม

ท่านเจ้าอาวาสวัดนาทวีให้ความสำคัญกับ ชาวบ้านเป็นอันดับแรก. รองลงมาคือการเปิดรับการพัฒนาจากเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะหลวงพ่อเชื่อว่าการขับเคลื่อนงานพัฒนาต้องทำรวมกันทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนในสังคม “อยู่ได้. อยู่ดี และอยู่รอด” เป็นคติที่หลวงพ่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนเสมอมา