ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่พัฒนาประเด็นวิจัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยบางครั้งจำเป็นอย่างต้องลงพื้นที่ศึกษาพูดคุยกับชาวบ้าน พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ทั้งนี้เพื้อให้ผู้วิจัยและเครือข่ายเชิงพื้นที่เหล่านั้นได้วางแผนและจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยตั้งแต่ในระดับต้นน้ำ

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่วัดสุวรรณคีรี วัดบ่อทรัพย์ วัดภูผาเบิก วัดสิริวรรณาวาส จังหวัดสงขาครั้งที่ ๒  ซึ่งวัดเหล่านี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จฯพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่1) การลงพื้นที่ครั้งนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต ได้รับฟังปัญหา และความต้องการของท่านเจ้าอาวาสในแนวทางการบูรณะฟื้นฟูวัดซึ่งมีแหล่งโบราณคดี ที่อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากร วัดเหล่านี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสกุล ณ สงขลา ซึ่งเป็นสกุลที่อุปถัมภ์ดูแลวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ มาอย่างยาวนาน จึงเป็นอีกประเด็นที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในฐานะเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม สนใจศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ในทำการวิจัยเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวต่อไป