คณะกรรมการประจำ

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ประธานกรรมการ
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
พระเมธีธรรมาจารย์, ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
พระเทพปริยัตโมลี, ดร. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.อำนาจ บัวศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ