คณะกรรมการประจำ

พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. ประธานกรรมการ
พระเทพเวที, รศ.ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
พระเมธีธรรมาจารย์, ดร. กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.จารุวรรณ ขำเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.วีรชัย คำธร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. กรรมการและเลขานุการ
นายธนันท์รัฐ ประเสริฐศิลป์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ