การจัดการความรู้
การจัดการความรู้

พระครูสุธีกิตติบัณฑิต ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายการพัฒนาโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยแก่คณาจารย์ นักวิจัยของวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

อ่านต่อ »
การจัดการความรู้

เชิญชวนคณาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์* `(แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย)` ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง“ยุทธศาสตร์การสร้างศูนย์วิจัยต้นแบบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

อ่านต่อ »
การจัดการความรู้

การบรรยายหัวข้อ BCG : การขับเคลื่อนและการพัฒนานวัตกรรมสังคมวิถีใหม่ ในงานกิจกรรม 100 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
การจัดการความรู้

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการสัมมนาวิชาการการพัฒนาโจทย์วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัย ณ ห้องประชุมสามัคคีรังสรรค์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี และระบบออนไลน์ Zoom

อ่านต่อ »
Scroll to Top