การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน ประกอบด้วย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และคณะกรรมการจากภายนอก และพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่เกี่ยวเนื่องด้วยภารกิจของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นต้น  

ประชุมประเมินผลรายงานวิจัย (ทุกปีงบประมาณที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) 22 กุมภาพันธ์ 2564 | 09.00 – 16.30 น.

ประชุมประเมินผลรายงานวิจัย (ทุกปีงบประมาณที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) 22 กุมภาพันธ์ 2564 | 09.00 – 16.30 น. โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมประเมินผลงานวิจัย ให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ พร้อมทั้งประชุมออนไลน์เพิ่มเติมแก่นักวิจัย ที่ไม่ได้เดินทางมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การประชุมประเมินรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การประชุมประเมินรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมประเมินผลงานวิจัย ให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ พร้อมทั้งประชุมออนไลน์เพิ่มเติมแก่นักวิจัย ที่ไม่ได้เดินทางมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประชุมร่วมกับพระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร

พระสุธีรัตนบัณฑิต รองประธานคณะกรรมการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทีมงานจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อประชุมร่วมกับ พระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บัณฑิตจบใหม่ และนิสิตที่จะร่วมดำเนินการโครงการฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการชี้แจงรูปแบบการขับเคลื่อนตำบลเป้าหมาย และการพัฒนาชุมชนใน 16 มิติตามขอบเขตที่มีการกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติของโครงการ ______การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ในการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ ก่อนปิดการประขุม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในเชิงการพัฒนาในพื้นที่ของคนในชุมชนนครชุมต่อไป

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

27-01-64 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนาของตำบล ใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ 2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) 3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน(Health Car สุขภาพ/ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม) 4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมตรวจงานวิจัยปีงบ 63 (ออนไลน์) | วันที่ 21-22 มกราคม 2564

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมตรวจงานวิจัยปีงบ 63 (ออนไลน์) | วันที่ 21-22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00  น. โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ร.ศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ และรศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม เป็นผู้ทรงคุรวุฒิในการพิจารณา ตรวจรายงานวิจัย และให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์งานวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ ที่กำลังเกิดในประเทศไทย