แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นักวิจัยที่ส่งรายงานการวิจัยมาขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอเชิญเข้ารับฟังในวันดังกล่าว | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669  

ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะดำเนินตรวจรายงานความก้าวหน้า 4 บท และรายงานร่างสมบูรณ์ (รวมทั้งงานวิจัยที่ได้รับทุนจากส่วนงาน) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -17.00 ผ่านระบบออนไลน์ | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669  

โครงการพัฒนาการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU-Buddhist Creative and Innovative University)

โครงการพัฒนาการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU-Buddhist Creative and Innovative University)

นัดประชุมตรวจการขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นัดประชุมตรวจการขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ นักวิจัยที่ส่งรายงานการวิจัยมาขอตำแหน่งทางวิชาการ ขอเชิญเข้ารับฟังในวันดังกล่าว | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

เปิดรับสมัคร! ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ : สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 13 วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัคร! ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ : สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 13 16 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน | รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2565 | รับเพียง 60 ท่าน เท่านั้น รายละเอียดโครงการ | https://bri.mcu.ac.th/?page_id=12979 ลิงก์แบบฟอร์มสมัคร | https://forms.gle/HioTxnEhvzNtYco87

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ 24 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ