การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้” วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, จังหวัดเชียงราย Deadline submisson: 20 ตุลาคม 2561 http://socresearch.crru.ac.th/soc/index.php

International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018)

International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018) จัดโดยศูนย์บริการวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร Deadline submission: 15 ตุลาคม 2561 http://www.dpu.ac.th/conference2018/

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (1st HUNIC Conference 2018) วันที่ 14 – 15 กันยายน 2561 ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์ Deadline submission: 15 สิงหาคม 2561 https://hunic.srru.ac.th/