การประชุมบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563

การประชุมบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยมีพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน และมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการ

การตรวจโครงการวิจัย (กลุ่ม Covid-19) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การตรวจโครงการวิจัย (กลุ่ม Covid-19) วันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet www.meet.google.com/tvp-jbgc-cif (รหัสห้อง : tvp-jbgc-cif)

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เปิดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอนิมนต์/เชิญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยากร: ดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมบัติ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไปและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย หรือ นักวิจัยมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/1jpXz   ให้คณาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันเข้ารับการอบรมได้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายใน วันที่ 12 ตุลาคม 63 ผู้ผ่านการอบรมจักได้รับเกียรติบัตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้คำปรึกษาในการวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้ หรืออาจจะได้รับการเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

การวิพากษ์ ข้อเสนอโครงการวิจัยปี 64-65 โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การวิพากษ์ ข้อเสนอโครงการวิจัยปี 64-65 โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-11.30 น. วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ภาคใต้ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคเหนือ วันที่ 6 ตุลาคม 2563 คณะต่าง ๆ และ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ภาคกลาง ขอให้นักวิจัยที่นำเสนอโครงการวิจัย ปี 64 (เพิ่มเติม) -65 เข้ารับฟัง ตามเวลาดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet … Read more

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

วันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ในเขตพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล องค์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งคณะสงฆ์จากจังหวัดต่างๆ และคณะกรรมการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในครั้งนี้ สำหรับพื้นที่ลงตรวจเยี่ยมประกอบด้วย (๑) บ้านนาสองห้อง วัดสว่างชมพู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (๒) หมู่บ้านโคกสูง วัดศรีสะอาด ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (๓) หมู่บ้านหนองสะไน ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  (๔) บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ฯลฯถวายการต้อนรับ นอกจากนี้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมลงตรวจเยี่ยมโครงการ ณ … Read more