ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย

งานวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย” โดย นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม และคณะ มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของงานวิจัยในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ได้นำไปใช้ในการบรรยายการสอนแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ด้านนโยบายในระดับประเทศได้นำไปใช้เกี่ยวกับการเผยแผ่ของคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ด้านสาธารณะ ได้นำไปใช้สร้างสื่อสังคมสีขาวในรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพระพุทธศาสนา คลื่นความถี่ ๙๙.๗๕ เมกะเฮิร์ทซ์ (MHz) ชื่อรายการ “ชาวพุทธสัมพันธ์” ภาพประกอบ นางสาวนิภาภัทร อยู่พุ่ม  

เทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคและกระบวนการถนอมอาหารตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิสาหกิจชุมชน บ้านโนนกาหลง อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี” โดย พระมหาสุริยัน อุตตโร และคณะ ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายของงานวิจัย โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน คือ ร้านแม่หนูปลาส้ม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และอบต.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี พัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการบรรจุภัณฑ์อาหาร คือ เครื่องซีนสุญญากาศ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และประชาสัมพันธ์ตัวผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้ผลิต โดยต่อยอดพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน เกิดการสร้างรายได้ในครัวเรือนโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหารอย่างยั่งยืน ภาพประกอบ: พระมหาสุริยัน อุตตโร

พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยพระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนงานวิจัย ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยพระมหาชุติภัค อภินนฺโท ผู้อำนวยการส่วนวางแผนงานวิจัย ได้ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข. โดยลงพื้นที่ วัดนิคมพัฒนาราม (ผัง๗) ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนคู่คุณธรรม โดยเฉพาะการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชน ที่สามารถนำกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม บ่มเพาะสุขภาพใจ คู่คุณธรรม สังคมปลอดภัย หนึ่งในกิจกรรมเด่นของวัดนี้ ได้แก่ การฝึกซ้อมร่ายรำศิลปะ “มโนราห์” ของเยาวชน หมู่ที่๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ซึ่งวัดนี้ คราครำไปด้วยเด็กๆ ที่มารวมตัวกันที่วัดเพื่อฝึกซ้อมร่ายรำศิลปะ “มโนราห์” ถือเป็นกิจกรรมที่วัดได้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ผู้ปกครองและผู้สูงอายุที่นี่

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่การพัฒนาชุมชน ของเครือข่ายภาครัฐ คณะสงฆ์ และประชาชน ชุมชนตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วย พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. นักวิจัย ลงพื้นที่การพัฒนาชุมชน ของเครือข่ายภาครัฐ คณะสงฆ์ และประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี ที่ชุมชนตำบลทัพทัน และตำบลหนองหญ้าปล้อง ความโดดเด่นของชุมชนทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี คือ ความเอาใจใส่จากภาครัฐในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในมิติด้านคุณภาพชีวิตที่ห่างไกลจากอบายมุขด้วยการสร้างเครือข่ายแกนนำชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งส่งเสริมเยาวชนให้หันมาสนใจเล่นกีฬา ด้วยการเพิ่มสนามกีฬาในพื้นที่สาธารณะของชุมชน. ในขณะที่คุณภาพทางจิตใจของชุมชน มีการดำเนินโครงการหมู่บ้านวัฒนธรรมเน้นการส่งเสริมความมีจิตอาสาในชุมชน ส่งผลให้เกิดกลุ่มชาวบ้านนักพัฒนาชุมชนขึ้นมา เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจิตอาสาพัฒนาสังคม กลุ่มอนุรักษ์สิงแวดล้อมที่รวมกลุมกันผลิตปุยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี รักษาสภาพดินและนำ้ ในด้านเศรษฐกิจก็พบการส่งเสริมกลุมสัจจะสะสมทรัพย์ และที่โดดเด่นและน่าสนใจมากนั่นก็คือการจัดโครงการตลาด ๕ ตำลึง เป็นแนวคิดในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านรูปแบบตลาดวัฒนธรรม (ย้อนยุค) ความโดดเด่นของหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนอำเภอทัพทัน อีกสิ่งหนึ่งก็คือ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะว่างเป่ล่าให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ซึงพื้นที่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่างๆในการพัฒนาชุมชน ซึงคณะสงฆ์อุทัยธานี ได้เข้ามาร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนในมิติทางจิต ปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีผู้มาศึกษาดูงาน เฉลี่ย หนึ่งหมื่นคนต่อปี ทำให้ชุมชนได้มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์และงานบริการ(การต้อนรับ) จากคนในชุมชน เป็นช่องทางส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕” ณ วัดวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี 

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และพระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ, ดร. นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ พร้อมด้วยกองเลขานุการ ลงตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕” ณ วัดวังขนาย จังหวัดกาญจนบุรี