กิจกรรมการวิจัย

แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟังการชี้แจงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) รอบที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 : 13.30

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร | แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟังการชี้แจงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) รอบที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 : 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Google Meet | https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง tng-rygm-dju)

Loading

แจ้งลิงก์กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30

แจ้งลิงก์กำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลงานวิจัย (กลุ่ม Covid-19) 4 มิถุนายน 2564 | 09.00 – 16.30 ประชุมประเมินผลงานวิจัย กลุ่ม Coivd-19 (ออนไลน์) | วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป คลิกที่ลิงก์เพื่อเข้าระบบประชุม -> https://meet.google.com/tng-rygm-dju (รหัสห้อง : tng-rygm-dju)

Loading

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประชุมร่วมกับพระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร

พระสุธีรัตนบัณฑิต รองประธานคณะกรรมการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทีมงานจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อประชุมร่วมกับ พระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บัณฑิตจบใหม่ และนิสิตที่จะร่วมดำเนินการโครงการฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการชี้แจงรูปแบบการขับเคลื่อนตำบลเป้าหมาย และการพัฒนาชุมชนใน 16 มิติตามขอบเขตที่มีการกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติของโครงการ ______การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ในการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ ก่อนปิดการประขุม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในเชิงการพัฒนาในพื้นที่ของคนในชุมชนนครชุมต่อไป

Loading

#แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA) ________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษา…

[ad_1] #แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA) ________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเป็นกิจสำคัญยิ่งของชาวพุทธ เพราะถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หรือเป็นความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนากล่าวคือ ถ้ายังมีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎกเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ พระพุทธศาสนาก็ยังดำรงอยู่ แต่ถ้าไม่มีการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก แม้จะมีการปฏิบัติก็จะไม่เป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาก็จะไม่ดำรงอยู่คือจะเสื่อมสูญไป #####การวิจัยนี้ ได้ค้นคว้ารวบรวมศัพท์ คัดเลือกศัพท์จากพระไตรปิฎกทั้งในวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธรรมปิฎก โดยเปิดแต่ละหน้าและค้นหาศัพท์ที่เห็นสมควรและทำบัญชีศัพท์ไว้ และการเขียนนิยามศัพท์ถึง ๘,๕๕๒ ศัพท์ _______งานวิจัยนี้ คงอำนวยให้เกิดความเกื้อกูลต่องานวิชาการ มุ่งหมายให้ผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้คำสอนทางพระพุทธศาสนา มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาทั้งเป็นศัพท์ธรรมะ คำศัพท์ภาษาไทยที่มีความหมายเฉพาะ ศัพท์ที่เป็นอสาธารณนาม ที่เป็นชื่อบุคคล สถานที่ สิ่งของเครื่องใช้ ศัพท์ชื่อชาดก ศัพท์ชื่อพระสูตร รวมถึง วิมาน วัตถุ คาถา นิทเทส อปทาน พุทธวงศ์ และจริยาปิฎก #MCU Research Archive (MRA) พจนานุกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย พระราชปริยัติกวี ดาวโหลดได้ที่่ http://www.mcuir.com/jspui/handle/123456789/283 #สืบค้นงานวิจัยพระพุทธศาสนากับสหวิทยาการเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม Cr.รูปภาพโดย Nuntawit Bri & ถาวรา [ad_2] …

#แนะนำวิจัยน่าอ่าน(MRA)

________การศึกษาค้นคว้าวิจัยพจนานุกรมพระไตรปิฎกฉบับภาษา… Read More »

Loading

ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS…

[ad_1] ถ่ายทอดสดการอบรมการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน และผู้บริหารงานวิจัย วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 [fb_vid id=”908988469845217″] [ad_2] Source

Loading

Scroll to Top