ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชนบ้านเขาเขียว อุทัยธานี

พื้นที่เนินดินสลับพื้นที่ลุ่มอันเต็มไปด้วยต้นข้าวโพดสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อนเมื่อแสงอาทิตย์ส่งลงมา  มีเทือกเขาสีเขียวเข้มออกครามๆ วาดตัวเป็นสันโค้งสลับสันแหลม บริเวณเชิงเขาประปรายไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นภาพความสวยงามอันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านเขาเขียว .ระบำ .ลานสัก .อุทัยธานี. ความสวยงามในพื้นทีแห่งนี้มีหลายคนให้สมญานามว่าสวิสเซอร์แลนด์แดนเขาเขียวเพราะความที่มีพื้นที่เนินสลับพื้นที่ลุ่มและมีเทือกเขาล้อมรอบที่สวยงามนั่นเอง

13 กันยายน 2563 พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านเขาเขียว เพื่อถอดบทเรียนชุมชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่พื้นทีใกล้เคียงป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้ง ชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้อย่างไร

การถอดบทเรียนในครั้งนี้ .ปริญญา นิกรกุล ได้จัดเวทีให้กับคีย์พาร์ทเนอร์ต่างๆทั้งภาครัฐ ประชาชน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเชิญ ผู้อำนวยการป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี ตัวแทนจากนายอำเภอลานสัก ตัวแทนของ อบต.ระบำ ได้มาร่วมให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริบทชุมชนในมิติต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน

ความเป็นพื้นที่เกษตรของหมู่บ้านเขาเขียว ซึ่งเพิ่งมีไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านเมื่อปีที่แล้ว การพัฒนาหมู่บ้านโดยคนในชุมชนกำลังก่อตัว และเป็นที่ให้ความสนใจกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพราะความเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าสงวน มีความสวยงามของพื้นที่ในลักษณะเนินเขาสลับพื้นที่ลุ่ม ดังนั้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนจึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาเรียนรู้ ในขณะที่ชาวบ้านยังต้องการยกระดับในด้านเศรษฐกิจของชุมชน

พื้นที่แห่งการอนุรักษ์ กับความต้องการของชุมชนในการยกระดับทางเศรษฐกิจ จะขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างไรให้เกิดความสมดุล โดยที่ชาวบ้านจะอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมอยู่ดี ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนั้นจึง เป็นโจทก์ที่สำคัญที่น่าสนใจในการพัฒนาเป็นข้อเสนองานวิจัยต่อไป