สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมตรวจงานวิจัยปีงบ 63 (ออนไลน์) | วันที่ 21-22 มกราคม 2564

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมตรวจงานวิจัยปีงบ 63 (ออนไลน์) | วันที่ 21-22 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 17.00  น. โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ร.ศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการ และรศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม
เป็นผู้ทรงคุรวุฒิในการพิจารณา ตรวจรายงานวิจัย และให้คำแนะนำในการสร้างสรรค์งานวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ ที่กำลังเกิดในประเทศไทย