พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

27-01-64 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เป็นโครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นการพัฒนาของตำบล ใน 4 ประเด็นหลัก คือ
1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น ๆ
2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน(Health Car สุขภาพ/ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม)
4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย