สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประชุมร่วมกับพระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร

พระสุธีรัตนบัณฑิต รองประธานคณะกรรมการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทีมงานจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ เพื่อประชุมร่วมกับ พระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร และผู้นำชุมชน ชาวบ้าน บัณฑิตจบใหม่ และนิสิตที่จะร่วมดำเนินการโครงการฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายในการชี้แจงรูปแบบการขับเคลื่อนตำบลเป้าหมาย และการพัฒนาชุมชนใน 16 มิติตามขอบเขตที่มีการกำหนดไว้ในแนวปฏิบัติของโครงการ
______การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ในการสอบถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบความสำเร็จ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ ก่อนปิดการประขุม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนโครงการให้ประสบผลสำเร็จทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในเชิงการพัฒนาในพื้นที่ของคนในชุมชนนครชุมต่อไป