การประชุมประเมินรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การประชุมประเมินรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมประเมินผลงานวิจัย ให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ พร้อมทั้งประชุมออนไลน์เพิ่มเติมแก่นักวิจัย ที่ไม่ได้เดินทางมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์