ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12

ตามที่สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัด โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12
ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom อย่างเต็มรูปแบบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่น 12