เปิดรับสมัคร! ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ : สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 13 วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัคร! ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ : สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 13
16 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน | รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25 เมษายน 2565 | รับเพียง 60 ท่าน เท่านั้น
รายละเอียดโครงการ | https://bri.mcu.ac.th/?page_id=12979
ลิงก์แบบฟอร์มสมัคร | https://forms.gle/HioTxnEhvzNtYco87