ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะดำเนินตรวจรายงานความก้าวหน้า 4 บท และรายงานร่างสมบูรณ์ (รวมทั้งงานวิจัยที่ได้รับทุนจากส่วนงาน)
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 | Onsite : กลุ่ม 1 | 09.00 น. / Online : กลุ่ม 1 | 13.00 น., กลุ่ม 2-3 | 09.00 น.

กรณีผ่านระบบออนไลน์ | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669

ขอให้นักวิจัยเร่งดำเนินการเขียนงานวิจัยทั้งความก้าวหน้า (สำหรับท่านที่ยังไม่ตรวจสอบความก้าวหน้า) และร่างสมบูรณ์
โดยให้นักวิจัยที่พร้อมส่งตรวจแล้วดำเนินการดังนี้
1.ส่งเอกสารรายงานการวิจัย จำนวน 3 เล่ม พร้อมบันทึกข้อความให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ก่อนตรวจสอบ 7 วัน เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้อ่านก่อนล่วงหน้า
2.ส่งไฟล์รายงานการวิจัย PDF รวมเล่ม ที่จะตรวจไปที่ อีเมล์ chutipak_1@hotmail.com เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน เพื่อสะดวกในกรณีที่เป็นการตรวจผ่านระบบออนไลน์

หากส่งมาช้ากว่ากำหนด เพื่อความไม่ยุ่งยากและวุ่นวาย ให้รอในรอบต่อไป

 

บัญชีตรวจงานวิจัย 6 พ.ค.65 (รวมแนวตั้ง)

Loading

Scroll to Top