ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation)

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย สมัครเข้าร่วมโครงการอบรม KX (Knowledge Exchange for Innovation) โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับ Knowledge Exchange for Innovation มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และวัดสุทธิวราราม เขตยานนาวา-สาทร กรุงเทพมหานคร
| ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและลงทะเบียนได้ที่ https://bri.mcu.ac.th/?page_id=13954