ประชุมชี้แจง(ร่าง)แผนด้านววน.2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบววน. ’66

📣 สกสว. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 🔰 การบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ” การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และการบรรยายสำคัญ 4 หัวข้อ 🎯 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี พ.ศ. 2566-2570 🎯 เป้าหมายและหลักการงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 🎯 การจัดทําคํารับรองฯ ของหน่วยรับงบประมาณ 🎯 วิดีทัศน์ “การเปิดรับคําของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 และหลักเกณฑ์การจัดทําคําขอและการจัดสรรงบประมาณ” #TSRI  
Scroll to Top