การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “การส่งเสริม คุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”The 1national and the 12 internationl conference year 2022 promption, protection and presesrvation of buddhist culture in Global perspective

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ เรื่อง “การส่งเสริม คุ้มครองและการอนุรักษ์วัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”The 1national and the 12 internationl conference year 2022 promption, protection and presesrvation of buddhist culture in Global perspective จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์,วิทยาลัยเชียงราย,วิทยาเขตพะเยา,และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรนราชวิทยาลัย ร่วมกับ พุทธสมาคมจีน นครฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 27 สิงหาคม 2565

1️⃣🌐พิธีเปิด : Opening ceremony : Time 08.30 – 11.00 and Time 15.45 – 16.00 | https://zoom.us/j/6339227142
2️⃣🌐ห้องนำเสนอบทความภาษาไทย : Thai language presentation room : Time 13.00 – 15.30 | https://zoom.us/j/3829951669
3️⃣🌐ห้องนำเสนอบทความภาษาอังกฤษ : English language presentation room : Time 13.00 – 15.30 | https://zoom.us/j/9875995789
4️⃣🌐ห้องเสวนาโต๊ะกลมภาษาจีน : Chinese round table discussion room : Time 13.00 – 15.30 | https://zoom.us/j/3135643405
5️⃣🌐ห้องสนทนากลุ่มภาษาอังกฤษ : English group chat room : Time 13.00 – 15.30 | https://zoom.us/j/7647537073
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bri.mcu.ac.th/con/