แจ้งนักวิจัยตรวจสอบรายงานการวิจัย | วันที่ 13-14 กันยายน 2565

เรียน/แจ้งนักวิจัยปี 65

ตามที่ท่านได้รับทุนวิจัยปี 65 ทั้งในระดับส่วนงานและทุน สกสว จากสถาบันวิจัย

บัดนี้ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จะได้มีการติดตามประเมินผล รายงานการวิจัยฉบับร่างสมบูรณ์ ในวันที่ 13-14 กันยายน 65

ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่าน ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 65 เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาอนุมัติ และให้คำแก้ไข สืบต่อไป

อนึ่ง ในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ จะต้องส่งเอกสารประกอบการเบิกเงินงวดสุดท้าย ได้แก่

1. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 5 เล่ม

2. คลิปวีดีทัศน์ รางงานวิจัย ความยาวไม่เกิน 5 นาที 1 ผลงาน

3. บทความการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือรองรับในวารสารแล้ว

4. ชุดความรู้ ที่สรุปจากผลงานวิจัยที่จัดอาร์ตสวยงามและพิมพ์หรือปริ้นส์สี จำนวน 10 เล่ม (อย่าทำแบบเอารอดไปที เคยมีนักวิจัยได้ทุนมาก แต่ไม่จัดการพิมพ์ให้ ทำให้ผลงานไม่ดีงาม)

5. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ที่เป็นรูปธรรม เช่น เอกสารจากผู้ใช้บริการ ภาพกิจกรรม อื่น ๆ

6. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย รวมทั้งส่งไฟล์ข้อมูล ให้สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

ทุนปี 65 จะต้องปิดเล่ม ภายในเดือนพฤศจิกายน 65 เพื่อให้สถาบันวิจัยสรุปและปิดภายในเดือนธันวาคม 65 สำหรับท่านที่ขอขยายเวลา ส่วนท่านที่ไม่ขอขยายเวลาในระบบ ท่านจะต้องปิดโครงการวิจัยภายในเดือนกันยายน นี้ มิฉะนั้น ท่านจะถูกปรับ และต้องคืนเงินในเดือนตุลาคม 65

บัญชีตรวจรายงานการวิจัย งปม.๖๕ 13-14-09-65