สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย


สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 วันอังคาร ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารวิทยบริการชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา โดยมี รศ. ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในการประชุม
เพื่อดำเนินการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนพันธกิจ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทุน Fundamental Fund ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568, วารสาร Journal of International Buddhist Studies (JIBS) ได้รับการบรรจุในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus, การตรวจประเมินผลรายงานวิจัยความก้าวหน้า, การอนุมัติจบโครงการวิจัย, แนวทางการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นต้น


Loading

Scroll to Top