แนวปฏิบัติในการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยทุนส่วนงาน ปีงบประมาณ 2567

แนวปฏิบัติในการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยทุนส่วนงาน ปีงบประมาณ 2567


1.นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ สกสว. กำหนด
2.หัวหน้าส่วนงาน ส่งข้อมูลข้อเสนอโครงการใน ระบบยื่นข้อเสนอการวิจัย | www.bri.mcu.ac.th/pps พร้อมแนบไฟล์ข้อเสนอ,สำเนาบันทึกข้อความ (สพ.15) และสำเนางบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
3.ภายหลังการยื่นข้อมูล ให้นำส่งข้อเสนอโครงวิจัย โครงการละ 1 เล่ม (เล่มจริง) มายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์


แนวปฏิบัติในการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยท

Loading

Scroll to Top