เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพฯ ระดับสถาบัน ประจำปี 2561

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

  • 2.1.6-1 ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยกับ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร พ.ศ. 2558
  • 2.1.6-2 ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เรื่องกลไกและหลักเกณฑ์การคุ้มครองลิขสิทธิ์งานวิจัยและงาน สร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
  • 2.1.6-3 หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์