ขอเชิญรับฟังการบรรยายการบรรยายนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนักวิจัยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา โดย รศ.ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 | 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ | Zoom ID: 382 995 1669 Passcode: 1234 -> https://zoom.us/j/3829951669
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้ที่ | https://forms.gle/Yqv7mXnQJkFVXL8P8

2565-05-11 กำหนดการ สกสว พบ มจร

Loading

Scroll to Top