สถาบันวิจัยพุทธศาตร์ จัดทำคลีนิกวิจัยพัฒนาศักยภาพ

วันศุกร์ที่  7 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดคลีนิกวิจัย ตรวจสอบรายงานการวิจัย จำนวน 34 เรื่อง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำรวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ และให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพมีโอกาสได้รับทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นในลักษณะการให้คำปรึกษา การพูดคุย/แนะนำ โดยคลีนิกวิจัยในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชเขมากร, ผศ.ดร. /เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย มี พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิเวที, ดร. /เจ้าคณะจังหวัพิจิตร และผอ.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, พระครูสิริสุตานุยุต ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และคณาจารย์นักวิจัยร่วมนำเสนอรายงานวิจัยอย่างพร้อมเพรียงกัน และบรรยายแผนผังการเขียนรายงานการวิจัย และตรวจสอบรายงานการวิจัย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผอ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ สุกิจจ์ บุตรเคน / รายงาน  

สถาบันวิจัยร่วมเปิดตัวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

22 สิงหาคม 2561 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในงานการเปิดเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ภาคปฏิบัติในพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตขอนแก่น โดยความร่วมมือ ระหว่าง มหาเถรสมาคม (มส.)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ทั้งนี้ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ภาคปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสื่อสารการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แก่พระสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในระดับพื้นที่ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เป็นอย่างมาก โดยได้เร่งรัดการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศที่มีอยู่รวมกว่า 300,000 รูป ในขณะนี้ โดยธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับนี้นั้นจะเริ่มดำเนินการทันที โดย 2 … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โชว์นวัตกรรม Thailand Research Expo 2018

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) Theme ที่ใช้ในการเสนอผลงานคืองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม มีผลงานวิจัย ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) รูปแบบการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเชิงพุทธบูรณาการของชุมชนบ้านท่าลาด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ๒) โบราณคดีดอยเวียง ดอยวง แห่งเรียนรู้ชุมชน … Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ปี 2561

               เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ในระหว่างวันที่ 5-7 และ วันที่ 13-14 ที่ผ่านมา สถาบันบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับเพื่อขอรับทุนวิจัย                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจัยให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ซึ่งได้รับความเมตาจากพระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นองค์ประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่คณาจารย์ผู้มาร่วมงาน โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ชี้แจงนโยบาย และบรรยายเพิ่มเติมถึงแนวทางการพัฒนาหัวข้อโครงการวิจัย ทั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก  พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, รศ.ดร. และ ดร.อำนาจ บัวศิริ ร่วมวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาข้อเสนอวิจัยให้สมบูรณ์สำหรับเสนอขอทุนวิจัย                  ซึ่งการจัดโครงการที่ผ่านมา มีคณาจารย์และนักวิจัยจากวิทยาเขต … Read more

ประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัยของคณาจารย์นักวิจัย

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัยของคณาจารย์นักวิจัย มจร มีจำนวน 98 เรื่อง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภายในและภายนอกที่เชิญ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบรายงานการวิจัย ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้บรรยาย การเขียนรายงานการวิจัย 5 บท ตามแนวทางของ มจร เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อนจะแยกย้ายนำเสนองานวิจัย ตามกลุ่มที่แบ่งไว้ 6 กลุ่มด้วยกัน ทุกกลุ่ม สำเร็จลุล่วงด้วยดี ในเวลา 17 นาฬิกา..

เปิดรับสมัครรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง

ฝ่ายวิชาการ สกว. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ บริษัท Elsevier ได้เปิดรับสมัครรางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2561 คุณสมบัติผู้สมัคร: จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างรับทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการแล้วไม่เกิน 2 ปี New Scholar Award สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ผู้เคยรับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) หรือ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) Mid-Career Scholar Award สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง ผู้เคยรับทุนพัฒนานักวิจัย (RSA) หากรับทุนมากกว่า 1 ครั้ง สามารถนำผลงานสะสมรวมกันได้ (สำหรับ Mid-Career Scholar Award จะพิจารณาเฉพาะผลงานจากการรับทุนรุ่นกลางเท่านั้น) ท่านสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครรางวัล ได้ที่เว็บไซด์ https://www.elsevier.com/…/2019-trf-ohec-scopus-research-aw… ท่านที่สนใจขอความกรุณาส่งเอกสารการสมัครมาทางอีเมล์ 2019scopusaward@trf.or.th … Read more