การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง “Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา

ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 15 สถาบัน ต่างประเทศ 11 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 26 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6/2561 ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นี้

ช่วงเวลาลงทะเบียนและส่งบทความปกติ 1 กรกฎาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561

http://www.grad.cas.ac.th/index.php

จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018) ในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ซึ่งฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษ จาก ศ.ดร สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. ณ ห้องประชุมคลาสรูม
9:00-10:00 น. เรื่อง Research 4.0 Translation Research into Impact
ละ
11:00-12:00 น. เรื่อง Academic innovation : Challenges and Opportunities

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทุกท่าน สามารถเข้าไปลงทะเบียน และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php…

The Thirteenth International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS 2018)

KICSS2018

The Thirteen International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems aims to facilitate technology and knowledge exchange between International researchers/scholars in the field of knowledge science, information systems, and system science and creativity support systems intensively in November 2018. The conference will cover a broad range of research topics in the fields of knowledge engineering and science, information technology, creativity support systems and complex system modeling.

วันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี, พัทยา จังหวัดชลบุรี

Deadline submission: 19 สิงหาคม 2561 [ขยายเวลา]

https://saki.siit.tu.ac.th/kicss2018/

The 17th International Asian Conference of the Academy of Human Resource Development

The 17th International Asian Conference of the Academy of Human Resource Development
Hosted by the School of HRD of the
National Institute of Development Administration

วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 15 สิงหาคม 2561 [ขยายเวลา]

http://hrd.nida.ac.th/ahrd2018/

The 6th International Conference on Lifelong Learning for All 2018 (LLL 2018)

The Faculty of Education by The Department of Lifelong Education, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand will convene the 6thInternational Conference on Lifelong Learning for All 2018 (LLL 2018).  In order to join in the celebration of the International Literacy Day, the upcoming LLL 2018 will be held during September 6-7, 2018.  The Conference will be organized in collaboration with Centre of Learning Innovation, Chulalongkorn University, Center of Lifelong Learning Research and Development for Potential Development of Elderly, Faculty of Education, Chulalongkorn University the Office of Non-formal and Informal Education, Ministry of Education, Thailand, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Bangkok Office, Office of the Non-Formal and Informal Education, Thailand, Lindenwood University, the United State of America, as well as the Universities of the Third Age, Thailand.

The LLL 2018 Conference will be arranged under the theme of “Workplace Learning: HR Approach to Lifelong Learning Skills Development for Workforce” with the recognition that lifelong education and learning.

It is recognized worldwide that knowledge is created through collaborative partnership and network. Sharing and exchange of ideas and experiences among professionals, academics, practitioners, and those who need to see the better world is therefore crucial.  This year’s Conference is once again to provide a friendly setting where contemporary issues and research findings relevant to Lifelong education and learning for human security could be shared, learned, and discussed contributing to the attainment of the global goal.

Purposes

  1. To increase and enhance knowledge and understanding on the concept and practices on “Lifelong Learning Towards Inclusive Aging Society: Intergenerational Challenges”through international perspective exchange and sharing forums.
  2. To encourage international cooperation across all sectors involving in lifelong education and learning promotion.

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2561

ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 7 สิงหาคม 2561

http://portal.edu.chula.ac.th/pub/lllconference

The 1st ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2019)

The 1st ICRU International Conference on World Sustainable Development (WSD 2019)

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลัก

หัวข้อ “Sustainable Community Development”

วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 31 สิงหาคม 2561 ที่ research_cmru@cmru.ac.th

http://bit.ly/2u4C4By

http://bit.ly/2m0Xz1z