การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0” ครั้งที่ 1

The 1st National Academic Conference on Education and Development in Thailand 4.0 (NACED 2019)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ณ อาคารปฎิบัติธรรม สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ MBU 4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Deadline submission: 20 มกราคม 2562

https://goo.gl/WJptyV

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการสัมมนาวิชาการ

ด้วย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยสภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา จัดการสัมมนาวิชาการ สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความเพื่อร่วมสัมมนาวิชาการ สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยส่งบทคัดย่อได้ที่
joysuwimon@gmail.com
พ.ท.หญิง ผศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
มือถือ : ๐๘๖-๓๖๘-๙๙๑๙

 

ขอเชิญชมนิทรรศการวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในงาน Thailand Research Expo2018

ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ มหกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) ในระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืน”

ในปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

ภายในงานประกอบด้วยการประชุมและสัมมนา 4 รูปแบบมากกว่า 100 หัวข้อ, นิทรรศการ, Highlight Stage, กิจกรรม Thailand Research Symposium 2018, กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2561, Thailand Research Expo 2018 Award, กิจกรรม Research Clinic, การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นำผลงานวิจัยจำนวน 4 โครงการวิจัย มาจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้แก่

1. โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลอนุรักษ์คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา”   โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต และคณะ  เป็นงานวิจัยเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัล และ เพื่อวิเคราะห์เทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับการอนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา

2. โครงการวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ในพื้นที่อุทยานธรรมลำน้ำงาว”
นักวิจัย: นายมานิตย์ กันทะสัก   email  mr.kantasak@hotmail.com

เนื้อหาโดยย่อ: งานพุทธศิลป์เป็นเครือมือหรืออุปกรณ์สำคัญ ในการเผยแพร่คติความเชื่อและปรัชญา ทางพระพุทธศาสนาให้เป็นรูปธรรม”  เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม PAR เพื่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และพุทธศาสนิชน ณ หมู่บ้านภูเวียงหมู่ที่ 3 ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีวัดภูเวียงเป็นจุดศูนย์กลางของพุทธศาสนิกชน ผ่านการใช้ศิลปะเป็นกลไกลหรือสะพานเชื่อมคนชุมชน และพุทธศาสนิกชน จากกิจกรรมการสร้างฐานพระพุทธรูป ด้วยเทคนิคประดับกระจกแบบล้านนา จนทำให้เกิดผลต่อชุมชนคือ เกิดอุทยานธรรมลำน้ำงาว โดยมีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน และยังสามารถรักษา และฟื้นฟูผืนป่าของชุมชนตำบลไว้ได้จนถึงปัจจุบัน

3.โครงการวิจัยเรื่อง “ รูปแบบการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเชิงพุทธบูรณาการของชุมชนบ้านท่าลาด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร”  นักวิจัย: พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร.  Email: pmkrieng@gmail.com

โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เนื้อหาโดยย่อ: สังคมทุนนิยม ส่งผลต่อปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ก่อเกิดผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชน ดังเช่นในหมู่บ้านท่าลาดต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร อย่างไรก็ตามโครงสร้างทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชาวบ้านยังเป็นกาวใจหล่อหลอมให้คนในชุมชนให้ยังคงสานความสัมพันธ์กันอยู่อย่างหละหลวม ซึ่งโครงการวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน(PAR) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีในอดีตของชุมชนบ้านท่าลาด  เพื่อศึกษาพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของชุมชน และปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชนบ้านท่าลาดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

4. โครงการวิจัยเรื่อง  “โบราณคดีดอยเวียง ดอยวง แหล่งเรียนรู้ชุมชน: การจัดการ การอนุรักษ์และการสร้างเครือข่าย”

นักวิจัย: นางสาวอมลณัฐ ไฝเครือ  Email: praew_prf@hotmail.com
โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น   

เนื้อหาโดยย่อ: การวิจัยแบบปฏิบัติการมีส่วนร่วมของชุมชน(PAR)เพื่อค้นหาการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านการจัดการแหล่งโบราณคดีชุมชน ของชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ทำให้ได้ผลเชิงพัฒนา คือ คนในชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งโบราณคดีชุมชน ดอยเวียงดอยวง อีกครั้ง/ชุมชนได้รับการพัฒนา แก้ไขปัญหา โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น/มีการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนได้มากขึ้น/ เกิดการจัดการของชุมชนเป็นระบบแบบแผนมากขึ้น

 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ขึ้น ระหว่างวันที่ ๙– ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม ด้วยกลไกการน าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับประเทศ ซึ่งได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ

Read moreมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย เรื่อง “Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและนักวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่สนใจของภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน นำผลงานวิจัยและความรู้ที่ได้จากการประชุมวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำคัญนี้ และได้กำหนดนโยบายในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งคุณภาพ (Quality First) โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีคุณค่าก่อให้เกิดการพัฒนา

ในการนี้วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในประเทศ 15 สถาบัน ต่างประเทศ 11 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 26 สถาบัน จึงได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 6/2561 ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นี้

ช่วงเวลาลงทะเบียนและส่งบทความปกติ 1 กรกฎาคม 2561 – 15 สิงหาคม 2561

http://www.grad.cas.ac.th/index.php

จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018)

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2018) ในวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ซึ่งฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมจัดกิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดยมีการบรรยายพิเศษ จาก ศ.ดร สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สกว. ณ ห้องประชุมคลาสรูม
9:00-10:00 น. เรื่อง Research 4.0 Translation Research into Impact
ละ
11:00-12:00 น. เรื่อง Academic innovation : Challenges and Opportunities

ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทุกท่าน สามารถเข้าไปลงทะเบียน และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th/main.php…