สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นัดประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัย ทั้งความก…

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้นัดประชุมตรวจสอบรายงานการวิจัย ทั้งความก้าวหน้า และร่างสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 40 เรื่อง โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบ ให้คำแนะนำต่อนักวิจัยโดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ., พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร., รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน, และ ดร.อำนาจ บัวศิริ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ >>> อนึ่ง ในการนี้ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้มาพบปะนักวิจัย เพื่อเสนอนโยบายในการที่จะให้นักวิจัยได้มีพื้นที่เผยแพร่การดำเนินงานวิจัยทางสื่อทีวี MCUTV ด้วย…

Source