สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส…

📚สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ขอเชิญ อาจารย์ ครูแนะแนว นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการนวัตกรรมสุขภาวะวิถีพุทธเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงภาวะซึมเศร้าของเยาวชนไทย”
9.30-11.30 น. ร่วมเสวนา “สุขภาวะวิถีพุทธเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเยาวชนยุคดิจิทัล”
13.00 – 15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและกระบวนการปรึกษาเชิงพุทธจิตวิทยาเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงภาวะซึมเศร้าเยาวชน
ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง A 301-302 (ห้องอริยมรรค) ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ลงทะเบียนร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://forms.gle/AUSSdRPSj7DoB7Yw5
Source