ขอให้ทุกท่านออกนอกพื้นที่ ตามเวลาที่กำหนด การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ อาคารสำนักงา…

[ad_1]

ขอให้ทุกท่านออกนอกพื้นที่ ตามเวลาที่กำหนด

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ขอให้ทุกท่านออกจาก

อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเท
ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

อาคารเรียนรวม ฉีดวันถัดไป ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓

แจ้งคนในส่วนงานให้ด้วยน้าค้า


[ad_2]

Source