• อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  • หมายเลขติดต่อภายใน 8073, 8154, 8153
  • สำนักงานย่อย  ตั้งอยู่ ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชั้น 2 ห้อง 208 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
    โทรศัพท์/โทรสาร 02 – 226 – 3398 หมายเลขติดต่อภายใน 1153
  • อีเมล์ brimcu@mcu.ac.th
  • โทรศัพท์ 035 248 073

ปิดเมนู