สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

256207051034176997796
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
1_สำเนาประกาศสำนักงาน.pdf
2_คุ่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรม.pdf
3_หนังสือรับรองการแผนงานวิจัย.pdf
4_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย .pdf
5_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (แบบ.pdf
6_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3) (ถ้.pdf