ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาเขตเชียงใหม่

สำราญ ขันสำโรง

ตำแหน่ง :

ประธานหลักสูตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มจร วข.เชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการ :

รองศาสตราจารย์

สถานที่ทำงาน :

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 139 วัดสวนดอก พระอารามหลวง
สุเทพ
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50200
Map It

Scroll to Top