ฐานข้อมูลผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

พระเจริญพงษ์ ธมฺมทีโป (วิชัย), ดร.

ตำแหน่ง :

อาจารย์

สถานที่ทำงาน :

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เลขที่ ๕๒ หมู่ที่ ๒
ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน, จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
Map It

Scroll to Top