แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 น.

แจ้งนักวิจัย ที่ส่ง Concept Paper ข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566 และ 2565 (เพิ่มเติม) เข้ารับฟัง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) (ออนไลน์) รอบที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 | 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom https://zoom.us/j/3829951669 Meeting ID: 382 995 1669

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ในการนี้ท่านสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://bri.mcu.ac.th/pps/

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) | ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยมีประเด็นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายทางสังคม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเกษตร สังคมคุณภาพและความมั่นคง เป็นต้น  

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 หัวข้อเรื่อง การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมการพัฒนาโครงการวิจัยปี 64 เพิ่มเติม และปรับปรุงวิจัย ปี 65 (ออนไลน์) | วันที่ 3 มกราคม 2564

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมการพัฒนาโครงการวิจัยปี 64 เพิ่มเติม และปรับปรุงวิจัย ปี 65 (ออนไลน์) | วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม และมอบข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานวิจัยให้กับอาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และวิทยบริการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 96 ท่านผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่ ที่กำลังเกิดในประเทศไทย