สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดคลินิกวิจัย ประชุมพิจารณา ตรวจสอบรายงานการวิจัย, สถานภาพงานวิจัย, และพิจารณาผลการดำเนินงานล่าช้าวิจัย ปีงบ 59,60,61

          20 ธันวาคม 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เปิดคลินิกวิจัย ประชุมพิจารณา ตรวจสอบรายงานการวิจัย, สถานภาพงานวิจัย, และพิจารณาผลการดำเนินงานล่าช้าวิจัย ปีงบ 59,60,61 โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และรศ. ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ พิจารณาและให้คำแนะนำแก่นักวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการงานวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ชั้น G  อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีจำนวนโครงการวิจัยที่ตอบรับเข้าร่วมประชุมพิจารณา ทั้งคณะ ส่วนงาน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการทั่วประเทศ ดังนี้ งานวิจัย  ปีงบประมาณ 2559  จำนวน  8  โครงการ งานวิจัย  ปีงบประมาณ 2560  จำนวน  47  โครงการ … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมตรวจสอบรายงานวิจัยให้กับนักวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมตรวจสอบรายงานวิจัยให้กับนักวิจัย โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธานให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทาง ในการจัดทำรายงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการทางวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมสัมมนาและปฏิบัติการให้กับนักวิจัยเรื่องการจัดทำแผนงานวิจัย งปม.64 เพิ่มเติม

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จัดประชุมสัมมนาและปฏิบัติการให้กับนักวิจัยเรื่องการจัดทำแผนวิจัย งปม.64 เพิ่มเติม โดยมีพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ,ดร. เป็นประธานในบรรยาย ให้คำแนะนำ รายละเอียดของแผนงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการทางวิจัย ชั้น G สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. สถิติแผนงานวิจัย งปม.64

สำนักงานส่งเสริมความร่วมมือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หน่วยอบรม ประชาชน ประจำตำบล อ.ป.ต. นะ อย่าสับสน “ป.ปลา” ไม่ใช่ “บ.ใบไม”้ (เพลง อ.ป.ต. ขอใจ ศิลปิน ครูสลา คุณวุฒิ ผู้แต่ง ช่อฟ้า ใบเตย) ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=R1aUKzbkGiI      คําว่า อ.ป.ต. หรือชื่อเต็มว่า หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล อาจเป็นคําที่หลายท่านไม่ค่อยคุ้นหู เท่าใดนัก      แตกต่างจากคําว่า อบต. หรือ องค์การบริหารส่วนตําบล ที่มักจะติดหูเพราะได้รับการกล่าวถึงจาก ช่องทางต่าง ๆ มากกว่า      อย่างไรก็ตาม หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) ไม่ใช่คําใหม่ หากแต่เป็นคําที่เกิดขึ้นมาอย่าง ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518      ในขณะที่ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. … Read more

5 Flagship ภายใต้ Platform 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ …

[ad_1] 5 Flagship🚩 ภายใต้ Platform 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ . P13 : นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม . 🚩F19 : Social Innovation (โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน) 🚩F20 : ชุมชนนวัตกรรม 🚩F21 : อาสาประชารัฐ 🚩F22 : University for Inclusive Growth Program: UNG (กลุ่มมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่) 🚩F23 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (แผนงานพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา Education Sandbox) . . ******หมายเหตุ P=Program , F = Flagship อย่างไรก็ตามสำหรับปี 63 สกสว.สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังโครงการ Flagship ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม … Read more