งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561: เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0”

านประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561: เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0″

โดยวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

MCU Nan Congress II: Research and Innovation for Sustainable Mental and Social Development in Thailand 4.0 Era

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ, จังหวัดน่าน

Deadline submission: 10 สิงหาคม 2561

https://tinyurl.com/yabeaz9b

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”

การประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 “การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้”

วันที่ 25 มกราคม 2562

ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, จังหวัดเชียงราย

Deadline submisson: 20 ตุลาคม 2561

http://socresearch.crru.ac.th/soc/index.php

International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018)

International Conference in Tourism, Business, and Social Sciences (ICTBS 2018)

จัดโดยศูนย์บริการวิจัยของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ชั้น 7 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร

Deadline submission: 15 ตุลาคม 2561

http://www.dpu.ac.th/conference2018/

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1

โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (1st HUNIC Conference 2018)

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2561

ณ อาคาร 38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, จังหวัดสุรินทร์

Deadline submission: 15 สิงหาคม 2561

https://hunic.srru.ac.th/