ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ บรรยายพิเศษในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, กรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่รักษาศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม บรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการจัดการฐานข้อมูลกิจกรรมและการประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ภาค ๑ (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ) มีพระเดชพระคุณ พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑ วัดชนะสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วยพระเทพปริยัติมุนี รองเจ้าคณะภาค ๑ วัดหงส์รัตนาราม พระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการในครั้งนี้ ณ วัดหงส์รัตนาราม กรุงเทพมหานคร

ที่มา : ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการสัมมนาวิชาการ

ด้วย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยสภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา จัดการสัมมนาวิชาการ สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ สกศ.รร.จปร. จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความเพื่อร่วมสัมมนาวิชาการ สภาอาจารย์ส่วนการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยส่งบทคัดย่อได้ที่
joysuwimon@gmail.com
พ.ท.หญิง ผศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
มือถือ : ๐๘๖-๓๖๘-๙๙๑๙

 

ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าพบ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

วันนี้ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๒๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ให้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าพบเพื่อ ประชุมหน่วยงานในกำกับ โดยพระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ ได้มอบนโยบายและให้ตระหนักร่วมกัน เรื่องหลักการทำงานของผู้บริหารทั้ง ๔ ท่าน อันดับแรก คือ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)ที่มุ่งเน้นงานระดับสากล เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับพุทธนิกายอื่น และกับศาสนาอื่นทั่วโลก อันดับต่อมาคือ ธรรมาภิบาล และหลักสามัคคีของ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ที่นำพามหาจุฬาเจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ กับอีกประการสำคัญที่พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เน้น ความซื่อสัตย์ และการตรงต่อเวลา
ปัจจุบัน ท่านเจ้าคุณอธิการพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. ที่กำชับและกำกับปริบทการทำงานที่มีแบบแผนปฏิบัติเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่สร้างคุณค่าของงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถเล็งผลลัพธ์ได้อย่างเป็นเลิศ
พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมจารย์ยังเน้นย้ำถึงการทำงานร่วมกันกับคณะสงฆ์ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการทำงานในระดับสากล เพื่อยกระดับให้มหาวิทยาลัยฯ นั้นก้าวไปอยู่ในระดับที่ทั่วโลกต่างยอมรับ
หลังจากนั้นพระสุธีรัตนบัณฑิต ได้กล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง และชี้แจงในประเด็นสำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และสถานการณ์ของงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ยังเสนอทางออกของการดำเนินงานในอนาคต ที่สอดคล้องและตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อพัฒนาสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ให้สามารถดำเนินงานภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ สมกับที่ได้รับความไว้วางใจ

สุกิจจ์ บุตรเคน  / รายงาน

สถาบันวิจัยพุทธศาตร์ จัดทำคลีนิกวิจัยพัฒนาศักยภาพ

วันศุกร์ที่  7 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดคลีนิกวิจัย ตรวจสอบรายงานการวิจัย จำนวน 34 เรื่อง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำรวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ และให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพมีโอกาสได้รับทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นในลักษณะการให้คำปรึกษา การพูดคุย/แนะนำ
โดยคลีนิกวิจัยในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชเขมากร, ผศ.ดร. /เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และรองอธิการบดีวิทยาเขตแพร่ เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย มี พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิเวที, ดร. /เจ้าคณะจังหวัพิจิตร และผอ.วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร, พระครูสิริสุตานุยุต ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และคณาจารย์นักวิจัยร่วมนำเสนอรายงานวิจัยอย่างพร้อมเพรียงกัน และบรรยายแผนผังการเขียนรายงานการวิจัย และตรวจสอบรายงานการวิจัย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผอ. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

สุกิจจ์ บุตรเคน / รายงาน

 

สถาบันวิจัยร่วมเปิดตัวธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

22 สิงหาคม 2561 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ และต้อนรับพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในงานการเปิดเวทีขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ภาคปฏิบัติในพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตขอนแก่น โดยความร่วมมือ ระหว่าง มหาเถรสมาคม (มส.)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ทั้งนี้ การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่ภาคปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสื่อสารการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แก่พระสงฆ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในระดับพื้นที่ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์เป็นอย่างมาก โดยได้เร่งรัดการขับเคลื่อน ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศที่มีอยู่รวมกว่า 300,000 รูป ในขณะนี้ โดยธรรมนุญสุขภาพพระสงฆ์ฉบับนี้นั้นจะเริ่มดำเนินการทันที โดย 2 เดือนต่อจากนี้จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 20 แห่ง และภายในปี 2561 จะมีวัดเข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง และในปีนี้ 2562 รัฐบาลตั้งเป้าหมายในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ได้5,000 วัด ในภาพรวมทั่วทั้งประเทศ

นอกจากนั้นยังมีการเปิดตัวโครงการรวัดประชารัฐสร้างสุข, โครงการพระนิสิตธรรมทายาท, โครงการสงฆ์ไทยไกลโรค ซึ่งแนวทางปฏิบัติสำหรับการดูแลสุขภาพ มีทั้งพระสงฆ์ดูแลกันเอง ชุมชนช่วยกันดูแล และพระสงฆ์เป็นผู้นำชุมชนในการส่งเสริมสุขภาวะของคนในชุมชนและสังคม โดยยึด“ทางธรรมนำทางโลก” มีเป้าหมายทำให้พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข ภายใน 10 ปี ในงานดังกล่าวมีตัวแทนจากหน่วยงานความร่วมมือ อาทิ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา คณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ฯ, นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, คุณฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมชุมชนคุณธรรม กรมการศาสนา  และนพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โชว์นวัตกรรม Thailand Research Expo 2018

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

การจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018) เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม ด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Theme ที่ใช้ในการเสนอผลงานคืองานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม มีผลงานวิจัย ๔ เรื่อง ได้แก่
๑) รูปแบบการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเชิงพุทธบูรณาการของชุมชนบ้านท่าลาด ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร
๒) โบราณคดีดอยเวียง ดอยวง แห่งเรียนรู้ชุมชน : การจัดการ การอนุรักษ์ และการสร้างเครือข่าย
๓) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ในพื้นที่อุทยานธรรมลำน้ำงาว
และ ๔) การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา

เครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์ธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การรวบรวม อนุรักษ์ และถ่ายภาพคัมภีร์ใบลานไว้เป็นข้อมูลดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีมีความทันสมัย และมีคุณภาพดีกว่าภาพถ่ายไมโครฟิล์มในอดีต สามารถเก็บไว้ใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิสำหรับการศึกษาค้นคว้าได้อย่างดี เนื่องด้วยจำนวนของคัมภีร์ใบลานซึ่งมีมาก จึงทำให้การรวบรวมเพื่อถ่ายภาพต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจับยึดและพลิกคัมภีร์ใบลานอัตโนมัติสำหรับการถ่ายภาพดิจิทัลจะช่วยให้การถ่ายภาพเพื่ออนุรักษ์คัมภีร์สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งทำให้ข้อมูลที่ถูกบันทึกมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นผลงานวิจัยของพระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อบอุ่น), รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี พระมหาเสรีชน  นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ มอบโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ