7 Flagship (โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่) ภายใต้ Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้…

7 Flagship 🚩 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่) ภายใต้ Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ . . Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ภายในแพลตฟอร์มนี้มี 7 Flagship ดังนี้ P1 : การสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ 🚩-F1 : Industrial post doc (โครงการสนับสนุนการทําวิจัยและนวัตกรรมระดับ หลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์) P4 : ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต 🚩-F2 : AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์สําหรับทุกคน) P5 : ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 🚩-F3 : Genomics (โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศ ไทย) 🚩-F4 : Quantum Research (แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุค เทคโนโลยีควอนตัม) 🚩-F5 … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการจัดการความรู้ในโอกาสวันครบรอบ132ปี มจร

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอการจัดการความรู้ในโอกาสวันครบรอบ132ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณหอประชุม มวก 48 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มจร.วังน้อย ระหว่างวันที่ 12-13กันยายน นี้