สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดคลีนิกวิจัย

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดคลีนิกวิจัย วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดคลีนิกวิจัย โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันฯ ตรวจสอบรายงานการวิจัย ปีงบประมาณ 2560 – 2561 จำนวน 21 เรื่อง เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำรวมถึงการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่าง ๆ และให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผลิตข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพมีโอกาสได้รับทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นในลักษณะการให้คำปรึกษา การพูดคุย/แนะนำโดยคลีนิกวิจัย การจัดทำคลินิกวิจัยเป็นแนวทางอีกด้านหนึ่งในการพัฒนาเพิ่มเติมรูปแบบการให้บริการเกี่ยวกับการวิจัย และการสร้างบรรยากาศการวิจัยของทางมหาวิทยาลัยในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย สุกิจจ์ บุตรเคน – ภาพ / ข่าว

สถาบันวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 20 เมษายน 2562 พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ กำหนดจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 10th International Buddhist Research Seminar “Nan : The City of Buddhism towards Dhamma & World Heritage” ภายใต้หัวข้อ “นครน่าน : นครพระพุทธศาสนา มรดกธรรมสู่มรดกโลก”เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมวันงานจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติดังกล่าว อาทิ การจัดเตรียมสถานที่การนำเสนอผลงาน การมอบหมายภาระหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของแต่ละฝ่าย และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน จากวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ศูนย์อาเซียนศึกษา และสถาบันภาษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ( INC2019 ) … Read more

รับสมัครฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 11 วันที่ 19-23 พ.ค. 2562

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 11 ในระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย”กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยหวังให้มีการส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมนี้มาแล้ว 10 ครั้ง และได้รับความสนใจอย่างดีเสมอมา ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรมได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบจำนวน) สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบข้าราชการ ((สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 082 945 9584 )) คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย … Read more

มจร. นำเทคโนโลยีการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารพิษจากโครงการวิจัยใช้จริง

ปัญหามลพิษนั้นดูจะคลืบคลานเข้ามาใกล้ชีวิตมนุษย์เราทุกที เหมือนความตายหยั่งไงก็อย่างนั้น … นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศโลกปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)ในปี 2561 ที่กระจายตัวอย่างกว้างขวาง แต่ไม่เท่ากันในแต่ละพื้นที่ กอร์ปกับประชาชนยังถูกจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 23 ของโลก ในฐานะประเทศที่มีความเข้มข้นเฉลี่ยรายปีของ PM2.5 มากที่สุด หากเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยมีค่าคุณภาพอากาศที่แย่เป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซียและเวียดนาม มี 10 จังหวัดในไทยที่ติดอยู่ในการจัดอันดับ 15 เมืองที่มีมลพิษ PM2.5 สูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษสูงสุดในโลกนี้ จัดทำขึ้นโดย IQAir AirVisual ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุไว้ว่า 9 ใน 10 คนทั่วโลกกําลังหายใจเอามลพิษทางอากาศเข้าสู่ร่างกาย เราทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองมลพิษล้วนเสี่ยงที่จะเป็นหนึ่งใน 9 คนนั้น ประเทศที่มีมลพิษทางอากาศเป็นอันดับหนึ่ง คือ บังคลาเทศ ขณะที่หากนับเป็นเมืองแล้ว เมืองเดลี … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยพุธศาสตร์  อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยี ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา (วังน้อย)  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการฝ่ายกิจการทั่วไป โดยมี พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็น เลขานุการ การประชุมดังกล่าว ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๒ และและมีมติเห็นชอบขยายเวลาดำเนินการโครงการวิจัยในแต่ละปีงบประมาณออกไป ทั้งนี้ ต้องมีการรายงานผลสรุปสภาพงานวิจัย ปีงบประมาณ … Read more

“มจร กับการสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ”

               วันนี้ (๗ มี.ค. ๖๒) ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ โดยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                 จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ ในโอกาสนี้ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมเสนาบดี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประธานในพิธี และได้รับความเมตตาจาก พระราชวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร บรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัยเพื่อการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้คณะทำงานในพื้นที่ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน โดยมีการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการในระยะที่ผ่านของกลุ่ม ต่าง ๆ ดังนี้ ๑) … Read more