ว่าด้วยเรื่องการตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

เวลานักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เราก็ไม่รู้ว่าเขามีระบบการพิจารณาอนุมัติโครงการกันอย่างไร วันนี้มีบทสรุปจากการเวทีเมธีวิจัยพบนักวิจัยหน้าใหม่ มานำเสนอให้นักวิจัยที่ยังไม่ทราบกระบวนการพิจาณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทราบด้วยกัน ณ บัดนี้ เมื่อเราส่งโครงการผ่านระบบไปโดยการส่งต่อของหน่วยงานต้นสังกัด. แหล่งทุนต่างๆ จะมีกรรมการพิจารณา 2 ชุด คือ           1.กรรมการดำเนินการหรือกรรมการกลั่นกรองติดตามและประเมินผลกรรมการชุดนี้จะประกอบขึ้นด้วยกรรมการที่มาจากหลากหลายศาสตร์เกือบเป็น 10 คน บางครั้งเอาผู้แทนจากแหล่งเงินทุนอื่นเข้ามานั่งอยู่ด้วยเพื่อจะตรวจเช็คว่ามีการซ้ำซ้อนลอกเลียนหรือเปล่า กรรมการชุดนี้จะดูในภาพรวมเพื่อคัดเลือกโครงการที่ดีที่สุดเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นอีกต่อไป (กรรมการชุดนี้สำคัญมากคล้ายๆกองบรรณาธิการวารสาร)           2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน3ท่านจะเป็นผู้รู้มาประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการวิจัย ดังนั้นเมื่อเราเห็นว่ากรรมการชุดแรกมีบทบาทมาก เราก็มาดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างในการตรวจสอบโครงการวิจัยที่เราส่งไป ซึ่งโดยทั่วไปก็จะมีภารกิจดังนี้           1. ตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยว่าถูกต้องตามแบบฟอร์มหรือไม่ ส่งเอกสารครบหรือไม่ ส่งเลยเวลาหรือไม่ ถ้าเลยเวลาก็เก็บเข้ากล่องไม่มองอีกเลย           2. ตรวจสอบประเด็นวิจัยว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของแหล่งทุนหรือไม่ ถ้าส่งไม่ถูกตามแหล่งทุน กรรมการกลุ่มแรกก็จะไม่ส่งต่อไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ(กลุ่มแรกสำคัญ ผ่านกลุ่มแรกก็มีสิทธิ์ได้ไปต่อ) … Read more

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เปิดอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอนิมนต์/เชิญ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วิทยากร: ดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณสมบัติ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรีขึ้นไปและเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัย หรือ นักวิจัยมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก ลงทะเบียนออนไลน์ https://qrgo.page.link/1jpXz   ให้คณาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ยืนยันเข้ารับการอบรมได้ที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ภายใน วันที่ 12 ตุลาคม 63 ผู้ผ่านการอบรมจักได้รับเกียรติบัตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพื่อให้คำปรึกษาในการวิจัยและวิทยานิพนธ์ได้ หรืออาจจะได้รับการเป็นกรรมการจริยธรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕

วันที่ 24 – 26 กันยายน 2563 พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล๕ ในเขตพื้นที่จังหวัด มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล องค์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมทั้งคณะสงฆ์จากจังหวัดต่างๆ และคณะกรรมการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในครั้งนี้ สำหรับพื้นที่ลงตรวจเยี่ยมประกอบด้วย (๑) บ้านนาสองห้อง วัดสว่างชมพู ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (๒) หมู่บ้านโคกสูง วัดศรีสะอาด ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (๓) หมู่บ้านหนองสะไน ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  (๔) บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โดยมีประชาชน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ฯลฯถวายการต้อนรับ นอกจากนี้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังได้ร่วมลงตรวจเยี่ยมโครงการ ณ … Read more

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์บรรยายถวายความรู้ ในโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข แด่คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2563 พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ ให้บรรยายถวายความรู้เรื่อง โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข แด่คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีคณะสงฆ์เข้าร่วมประชุมจำนวน 260 รูป ในระดับเจ้าคณะอำเภอ รองอำเภอ เจ้าคณะตำบล เลขาเจ้าคณะตำบล/อำเภอ ในการนี้ได้บรรยายเรื่องการป้องกันและไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่แด่คณะสงฆ์ด้วย

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี๒๕๖๔-๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ณ วัดใหญ่อินทาราม(พระอารามหลวง) จังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โดยในการประชุมครั้งนี้มีนักวิจัยจาก จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และตราด เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ รูป/คน การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในครั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ได้นำเสนอกรอบการวิจัยของประเทศ พร้อมทั้งชี้แจงกรอบการวิจัยที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัย มจร. ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสร้างความมั่นใจที่จะได้รับทุนวิจัยให้มากขึ้น ในภาพรวมของการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในการประชุมครั้งนี้ พบว่าความโดดเด่นของโครงการวิจัยในพื้นที่มีความน่าสนใจตามบริบทของแต่ละจังหวัด เช่น จังหวัดระยองซึ่งอยู่ในพื้นที่ ติดชายทะเล และเป็นย่านเศรษฐกิจ EEC ประเด็นการวิจัยจึงมุ่งศึกษาในมิติทางเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ในขณะที่จังหวัดจันทบุรี พบปัญหาความผันผวนทางด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะชาวสวนยางพารา ที่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ จนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำตามไปด้วย ดังนั้นนักวิจัยในกลุ่มจังหวัดจันทบุรี จึงสนใจประเด็นการวิจัยด้านการเกษตรในมิติของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้องนำมาวิเคราะห์ต่อว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้จึงชวนให้นำมาเป็นประเด็นคิดต่อที่จะพัฒนาเป็นโครงการวิจัยให้มีความน่าสนใจอย่างไร นอกจากนั้นยังมีประเด็นของการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนเสื่อจันทบูรณ์ เพื่อลดระดับความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งนักวิจัยนั้นมีความคุ้นเคยกับกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และมีพื้นที่ชุมชนที่คุ้นเคย ถือเป็นการเตรียมต้นน้ำทางการวิจัยไว้ดีในเบื้องต้น นอกจากนั้นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ยังแนะนำกระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งระบุช่วงระยะเวลาที่นักวิจัยต้องนำประเด็นการวิจัยครั้งนี้ไปพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด แล้วส่งกลับมายังสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ต่อไป

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชนบ้านเขาเขียว อุทัยธานี

พื้นที่เนินดินสลับพื้นที่ลุ่มอันเต็มไปด้วยต้นข้าวโพดสีเขียวเข้มสลับสีเขียวอ่อนเมื่อแสงอาทิตย์ส่งลงมา  มีเทือกเขาสีเขียวเข้มออกครามๆ วาดตัวเป็นสันโค้งสลับสันแหลม บริเวณเชิงเขาประปรายไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นภาพความสวยงามอันแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของหมู่บ้านเขาเขียว ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี. ความสวยงามในพื้นทีแห่งนี้มีหลายคนให้สมญานามว่า “สวิสเซอร์แลนด์แดนเขาเขียว” เพราะความที่มีพื้นที่เนินสลับพื้นที่ลุ่มและมีเทือกเขาล้อมรอบที่สวยงามนั่นเอง 13 กันยายน 2563 พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ชุมชน หมู่บ้านเขาเขียว เพื่อถอดบทเรียนชุมชนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่พื้นทีใกล้เคียงป่าสงวนแห่งชาติห้วยขาแข้ง ชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้อย่างไร การถอดบทเรียนในครั้งนี้ อ.ปริญญา นิกรกุล ได้จัดเวทีให้กับคีย์พาร์ทเนอร์ต่างๆทั้งภาครัฐ ประชาชน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยเชิญ ผู้อำนวยการป่าไม้จังหวัดอุทัยธานี ตัวแทนจากนายอำเภอลานสัก ตัวแทนของ อบต.ระบำ ได้มาร่วมให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริบทชุมชนในมิติต่างๆที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน ความเป็นพื้นที่เกษตรของหมู่บ้านเขาเขียว ซึ่งเพิ่งมีไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านเมื่อปีที่แล้ว การพัฒนาหมู่บ้านโดยคนในชุมชนกำลังก่อตัว และเป็นที่ให้ความสนใจกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพราะความเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้พื้นที่ป่าสงวน มีความสวยงามของพื้นที่ในลักษณะเนินเขาสลับพื้นที่ลุ่ม ดังนั้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับชุมชนจึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาเรียนรู้ ในขณะที่ชาวบ้านยังต้องการยกระดับในด้านเศรษฐกิจของชุมชน พื้นที่แห่งการอนุรักษ์ กับความต้องการของชุมชนในการยกระดับทางเศรษฐกิจ จะขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างไรให้เกิดความสมดุล โดยที่ชาวบ้านจะอยู่ได้ สิ่งแวดล้อมอยู่ดี ภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนั้นจึง เป็นโจทก์ที่สำคัญที่น่าสนใจในการพัฒนาเป็นข้อเสนองานวิจัยต่อไป