คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ติดตามงบประมาณปี 2561 สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ (เข้าใช้งานระบบด้วย Passkey)(8 ม.ค. 2561)

คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ติดตามงบประมาณปี 2561 สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ (เข้าใช้งานระบบด้วย Passkey)(8 ม.ค. 2561)

คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ติดตามงบประมาณปี 2561 สำหรับนักวิจัย(12 ธ.ค. 2560)

คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ติดตามงบประมาณปี 2561 สำหรับนักวิจัย(12 ธ.ค. 2560)

คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ติดตามงบประมาณปี 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน(1 ธ.ค. 2560)

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ติดตามงบประมาณปี 2561 สำหรับผู้ประสานหน่วยงาน(1 ธ.ค. 2560)  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนางานวิจัย ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้สอบถามถึงแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยให้ได้รับทุนวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของการกระตุ้นให้นักวิจัยใส่ใจต่อการรายงานความก้าวหน้า รวมถึงการได้ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบการทำวารสาร การนี้ พระสุธีรัตนบัณฑิต.รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาการของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นที่จะทำให้นักวิจัยหรือมหาวิทยาลัย ให้ได้รับทุนวิจัยเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้ความสนใจในกระบวนการดำเนินของของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์  พร้อมกันนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นิมนต์/เชิญชวนสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ในการเข้าร่วมเป็นภาคีในการดำเนินงานเชิงวิชาการ เช่นการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติ  และนานาชาติ ในโอกาสต่อไป