โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ณ วข.นครสวรรค์
สิงหาคม 19, 2019

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  “การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยของส่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย -> รายละเอียด