โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ณ วข.นครศรีธรรมราช
สิงหาคม 21, 2019

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  “การพัฒนายุทธศาสตร์การวิจัยของส่วนงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)” สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย -> รายละเอียด

ปิดเมนู

Reset password

Recover your password
A password will be e-mailed to you.
Back to