ประเทศไทยจำเป็นต้องเน้นเรื่อง "การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม" เพราะไม่อย่างนั้น ประเทศอยู่ไ…

[ad_1]

ประเทศไทยจำเป็นต้องเน้นเรื่อง
"การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม"
เพราะไม่อย่างนั้น ประเทศอยู่ไม่รอด
อย่างสินค้าเกษตรกรรมเวลาราคาตกต่ำ
ก็ต้องไปช่วยเหลือเกษตรกร
ทุกอย่างเป็น "Short – term" หมด
แบบนี้ไม่ได้แล้ว ทุกอย่างต้อง
ขับเคลื่อนด้วยองค์ความรู้
.
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#สกสว.
#ThailandScienceResearchandInnovation
#TSRI
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI
#อว.


[ad_2]

Source