ประชุมตรวจรายงานวิจัย วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมตรวจรายงานวิจัย…

[ad_1]

#ประชุมตรวจรายงานวิจัย
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้จัดประชุมตรวจรายงานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัย อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น G และห้องประชุมย่อยชั้น ๓ ในการนี้มีโครงการวิจัยเข้ารับการตรวจประเมินทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ มีคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมจำนวน ๖๐ รูป/คน โดยแบ่งกลุ่มเข้ารับเป็น ๓ กลุ่ม มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร., พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ.ดร., พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร ผศ.ดร., รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, รศ.ดร.กุหลาบ รัตนสัจธรรม, รศ.ดร.สุวิญ รักสัตย์
[ad_2]

Source

4 Flagship ภายใต้ Program ที่ 16 : การปฏิรูประบบ อววน. (Reinventing University System & Research Sy…

[ad_1]

4 Flagship 🚩 ภายใต้ Program ที่ 16 : การปฏิรูประบบ อววน. (Reinventing University System & Research System)
.
🚩F24 : Future Lab (โครงการห้องปฏิบัติการอนาคตด้านนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
🚩F25 : Deep-Science Technological Innovation Platform (แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม)
🚩F26 : Global Partnership Fund
🚩F27 : ฐานข้อมูลวิจัย (บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ทุนวิจัย ผลงานวิจัย ฯลฯ)
.
******หมายเหตุ P=Program , F = Flagship
.
อย่างไรก็ตามสำหรับปี 63 สกสว.สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังโครงการ Flagship ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8,384 ล้านบาท
.
#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation


[ad_2]

Source

5 Flagship ภายใต้ Platform 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ …

[ad_1]

5 Flagship🚩 ภายใต้ Platform 4 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
.
P13 : นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
.
🚩F19 : Social Innovation (โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน)
🚩F20 : ชุมชนนวัตกรรม
🚩F21 : อาสาประชารัฐ
🚩F22 : University for Inclusive Growth Program: UNG (กลุ่มมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่)
🚩F23 : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (แผนงานพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา Education Sandbox)
.
.
******หมายเหตุ P=Program , F = Flagship
อย่างไรก็ตามสำหรับปี 63 สกสว.สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังโครงการ Flagship ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8,384 ล้านบาท

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation


[ad_2]

Source

4 Flagship ภายใต้ Platform 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน P10 : ยกร…

[ad_1]

4 Flagship 🚩 ภายใต้ Platform 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน

P10 : ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ
.
🚩F15 : BCG in Action (แผนงาน BCG in Action ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนที่ยั่งยืน)
🚩F16 : Tech Localization (การพัฒนาต่อ
ยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์)
🚩F17 : PPP-RDI (แผนการดำเนินงานโครงการ Public Private Partnership for RDI ประจำปีงบประมาณ 2563)
🚩F18 : อุทยานวิทยาศาสตร์ (โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ (800 ล้านบาท) และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ ภูมิปัญญาและนวัตกรรม (900 ล้านบาท) )
.
.
******หมายเหตุ P=Program , F = Flagship
อย่างไรก็ตามสำหรับปี 63 สกสว.สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังโครงการ Flagship ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8,384 ล้านบาท
.
#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation


[ad_2]

Source

7 Flagship ภายใต้ Platform 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม . P7 : โจทย์ท้าทา…

[ad_1]

7 Flagship 🚩 ภายใต้ Platform 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม
.
P7 : โจทย์ท้าทายด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร
🚩F8 : Zero waste Thailand (ประเทศไทยไร้ขยะ)
🚩 F9 : PM 2.5
🚩 F10 : Smart Farming
🚩 F11 : การบริหารจัดการน้ำ (การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงทางน้ำ (Water Security))
.
P8 : สังคมสูงวัย
🚩F12 : Thailand Aging R&I Platform (โครงการไทยอารี)
.
P9 : สังคมคุณภาพและความมั่นคง
🚩F13 : Open Society Social Change (โครงการชุดวิจัยนโยบายสันติประชาธรรมเพื่อการสร้างสังคมเปิด)
🚩F14 : ความปลอดภัยทางถนน (แผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยบนท้องถนน)

******หมายเหตุ P=Program , F = Flagship
อย่างไรก็ตามสำหรับปี 63 สกสว.สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังโครงการ Flagship ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8,384 ล้านบาท

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation


[ad_2]

Source

7 Flagship (โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่) ภายใต้ Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้…

[ad_1]

7 Flagship 🚩 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่) ภายใต้ Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้
.
.
Platform ที่ 1 การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ ภายในแพลตฟอร์มนี้มี 7 Flagship ดังนี้

P1 : การสร้างระบบผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ
🚩-F1 : Industrial post doc (โครงการสนับสนุนการทําวิจัยและนวัตกรรมระดับ หลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์)
P4 : ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
🚩-F2 : AI for All (โครงการปัญญาประดิษฐ์สําหรับทุกคน)
P5 : ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
🚩-F3 : Genomics (โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศ ไทย)
🚩-F4 : Quantum Research (แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุค เทคโนโลยีควอนตัม)
🚩-F5 : Space Consortium (โครงการการร่วมพัฒนาดาวเทียมเพื่อการวิจัยอวกาศ แห่งชาติ)
🚩-F6 : Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย)
🚩-F7 : Social and Humanity Frontier Research (แผนการยกระดับคุณภาพ และสมรรถภาพของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์)

******หมายเหตุ P=Program , F = Flagship

อย่างไรก็ตามสำหรับปี 63 สกสว.สามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่เข้ามาในกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปยังโครงการ Flagship ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสิ้น 8,384 ล้านบาท

#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#TSRI
#ThailandScienceResearchandInnovation


[ad_2]

Source