ไขข้อข้องใจ วิธีจัดสรรทุน Strategic Fund ปี 2564 . PMU เปิดรับคำขอ กรอบแนวคิด หรือข้อเสนอเบื้องต้น…

[ad_1]

ไขข้อข้องใจ วิธีจัดสรรทุน Strategic Fund ปี 2564
.
PMU เปิดรับคำขอ กรอบแนวคิด หรือข้อเสนอเบื้องต้นจากหน่วยงาน จากนั้นจัดประชุม Consortium ร่วมกับหน่วยงาน ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยทั้งภาคเอกชนและประชาสังคม เมื่อได้ผลสรุปจากที่ประชุมแล้ว PMU จะจัดทำคำของบประมาณของแต่ละ Program ตามที่รับผิดชอบ ยื่นต่อ สกสว. เพื่อให้ สกสว. ส่งเรื่องไปยัง กสว. ให้ผ่านกระบวนการพิจารณาการใช้เงินงบประมาณจาก กองทุน ววน. เมื่อได้เป็น พรบ. กองทุน ววน. (เล่มขาวคาดแดง) ออกมาแล้ว สกสว. จัดสรรงบประมาณให้ PMU ตาม Program ที่ได้รับมอบหมาย จากนั้น PMU จึงจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้รับทุน
.
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกลิงก์
https://www.tsri.or.th/…/SRI-Budget-Allocation-Timeline-2564
.
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #สกสว.
#ThailandScienceResearchandInnovation
#TSRI


[ad_2]

Source