การประชุมพัฒนา แผนงานวิจัย เรื่อง การก้าวข้ามกับดักความคิดทางศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. พระสุธีรัตนบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้นัดประชุมพัฒนา แผนงานวิจัย เรื่อง การก้าวข้ามกับดักความคิดทางศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งนี้ มีผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผู้อำนวยการสถาบันภาษา และคณาจารย์นักวิจัย ทั้งนี้ได้ โครงการย่อย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป